Skip to main content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Unique Communications PR- és Marketingkommunikációs Tanácsadó Kft.
Hatályos 2015. március 10. napjától visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Unique Communications PR- és Marketingkommunikációs Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az őt megbízó jogi személy vagy magánszemély (a továbbiakban: Megrendelő) között, grafikai tervezés, arculattervezés, webdesign és tárhelyszolgáltatás, és webhosting szolgáltatások, továbbá rendezvényszervezés (a továbbiakban együtt: Szolgáltatások) tárgyában a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekre terjed ki.
Az ÁSZF kiterjed a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra, rendezi a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a Szolgáltatás tartalmának és műszaki feltételeinek meghatározásának, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit.
Az ÁSZF célja a Szolgáltatások igénybevétele során a felek között keletkező jogok és kötelezettségek keretjellegű szabályozása. Az ÁSZF a hatályos jogszabályok, így elsősorban – de nem kizárólagosan – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült.
Jelen ÁSZF alkalmazása során szerződésnek minősül a felek között a konkrét Szolgáltatások tárgyában írásban létrejött egyedi szerződés, mely alapján a Szolgáltató a Megrendelő számára az ott meghatározott Szolgáltatásokat biztosítja (a továbbiakban: Egyedi Szerződés). Szerződés jön létre továbbá a Szolgáltató által elkészített megrendelés vagy árajánlat Megrendelő általi elfogadásával, illetve a felek által külön megkötött keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) és az annak alapján leadott eseti megrendelések elfogadásával (a továbbiakban együttesen: Szerződés).
Megrendelő a Szolgáltatóval kötött Egyedi Szerződés vagy megrendelőlap/árajánlat/eseti megrendelés/keretszerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek.
Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra az kifejezetten nem utal. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
Az ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások, megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is irányadóak.
Jelen ÁSZF 2015. március 10. napjától visszavonásig, illetve módosításig hatályos. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

SZERZŐDŐ FELEK ÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1.1. Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató):
Unique Communications PR- és Marketingkommunikációs Tanácsadó Kft.
Cím: 1021 Budapest, Tárogató út 53/a.
Székhely: 1021 Budapest, Tárogató út 53/a.
Képviseli: Müller Gábor ügyvezető
Adószám: 14673908-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-914642
Bankszámlaszám: 10700244-48750105-51100005
Telefon: +36 1 200 6001
Fax: +36 1 394 2569
E-mail: unique@unique.hu
1.2. Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő): minden olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a Szolgáltató által nyújtott valamely Szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a bevezetőben részletezett valamelyik formában Egyedi Szerződés jön létre közte és a Szolgáltató között.
Magán Megrendelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból köti a Szolgáltatóval a szerződést.
A természetes személy Magán Megrendelő a Ptk. 8.1. § 3. szerint fogyasztónak minősül, így rá nézve a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
Üzleti Megrendelőnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból köti a Szolgáltatóval a szerződést.
1.3 A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások:
1.3.1 Arculattervezés, kreatív munka, grafikai tervezés
1.3.2 Ofszet és digitális nyomtatás előkészítés, kivitelezés
1.3.3 Webdesign, honlap, logó, multimédia készítés
1.3.4 Online média kampányok, E-hírlevél készítés
1.3.5 Direkt marketing, médiafoglalás
1.3.6 PR és marketing kommunikáció
1.3.7 IT hálózat építés, rendszerfelügyelet, tanácsadás, kivitelezés
1.3.8 Webhosting, tárhely szolgáltatás, domain regisztráció
1.3.9 Szerver hosting, bérlet, Co-location és dedikált szerverek
1.3.10 Rendezvényszervezés
A jelen ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra általánosan irányadó, azzal, hogy
– az 1.3.1 és 1.3.3 pontokban foglalt Szolgáltatások különös feltételeit az ÁSZF 2. pontja,
– az 1.3.8 pontban foglalt Szolgáltatások közül a webhosting és tárhely Szolgáltatás különös feltételeit az ÁSZF 5. és 6. pontja, a domain regisztráció Szolgáltatás különös feltételeit az ÁSZF 7. pontja
– az 1.3.10 pontban foglalt Szolgáltatás különös feltételeit az ÁSZF 8. pontja
tartalmazza.
1.4 A Szolgáltató munkanapokon 8.00-17.30 óráig tart nyitva. Keretszerződéssel, illetve Egyedi Szerződéssel nem rendelkező Megrendelő külön kérésére ettől eltérő időpontban felár ellenében vállalja az alkotói tevékenységet. Amennyiben a Keretszerződéssel, illetve Egyedi Szerződéssel nem rendelkező Megrendelő 24 órán belüli teljesítést kér, abban az esetben Szolgáltató, ha a megrendelést egyébként elfogadja, a megállapodás szerinti díj mellett 50%-os felárat számít fel. A Szolgáltató a fent említett kiemelt díjazásról minden esetben előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt.

AZ ARCULATTERVEZÉS, KREATÍV MUNKA, GRAFIKAI TERVEZÉS, WEBDESIGN, HONLAP, LOGÓ, MULTIMÉDIA KÉSZÍTÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
Az 1.3.1. és az 1.3.3. pontokban foglalt Szolgáltatások esetén az ÁSZF rendelkezései az e pontban foglalt speciális eltérésekkel és kiegészítésekkel irányadók.
2.1 Szerződéskötés
2.1.1 A szerződéskötést megelőzően a teljesítés sikeressége érdekében a Megrendelő árajánlatot kér a Szolgáltatótól, ezt követően – amennyiben szükséges – találkozik a Megrendelővel; ennek fő célja, hogy a Szolgáltató megismerkedjen a feladattal. Fontos a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése. A Megrendelőnek meg kell határoznia, hogy az általa kívánt munka milyen főbb tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel rendelkezzen, ki kell alakítania a közös célokat, definiálnia kell a feladatokat, valamint briefinget kell készítenie. A briefingnek tartalmaznia kell minden, a feladat szempontjából lényeges információt és a pontos határidőket. Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag jogszerű legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle személyiségi, szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezt a Szolgáltató nem köteles vizsgálni.
2.1.2 A Szolgáltató árajánlata – eltérő közlés híján – a Megrendelővel való közléstől számított 30 napig hatályos, azaz eddig az időpontig tart a Szolgáltató ajánlati kötöttsége.
2.1.3 A Megrendelő az (adott esetben cégszerű) aláírásával ellátott árajánlatot/megrendelést Szolgáltató részére elektronikus úton, postán, faxon vagy személyesen juttatja el.
2.1.4 A Szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét vagy székhelyét és jogi személy Megrendelő esetén közölje nyilvántartási számát, adószámát, igazolja törvényes képviselőjét.
2.1.5 A Szolgáltató és a Megrendelő között a Szerződés érvényesen létrejön, amennyiben
– a Megrendelő a Szolgáltatás főbb formai és tartalmi elemeit meghatározta,
– a Megrendelő és a Szolgáltató megállapodtak a Szolgáltatás árában és annak teljesítési határidejében és
– a Megrendelő személyes és cégadataival a megrendelőlapot kitöltötte és írásban, elektronikus úton e-mailben visszaküldte vagy a részére küldött ajánlatot írásban, elektronikus úton e-mailben elfogadta, visszaigazolta és
– a Szolgáltató jelezte a Megrendelőnek a megrendelés felvételét, visszaigazolta az elkészítés határidejét.
2.1.6 A megrendelés alapján a Szolgáltató a Megrendelő írásbeli kérésére az adott munkára vonatkozó – tartalmi, formai igényeket, ütemezést is tartalmazó – ütemezést készít, mely kölcsönös aláírását követően a felek közötti szerződés részévé válik. Ütemezés esetén annak kölcsönös aláírása után kezdődhet a tényleges munka.
2.1.7 A Szolgáltató nem köteles meggyőződni arról, hogy az árajánlatot, megrendelést, az ütemezést, illetve a Szerződést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta alá.
2.2. A Szolgáltatás tartalma
2.2.1 A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott főbb egyediségek és jellegzetességek alapján grafikai tervet készít, melyet a Megrendelő részére bemutat. A terv tartalmazza a főbb elemeket, uralkodó színeket és a használt betűtípusokat. Amennyiben a terv nem nyeri el a Megrendelő tetszését, lehetőség van új vagy módosított terv készítésére. A Megrendelő az általa választott tervet a bemutatás után vagy személyesen vagy írásban, 48 órán belül jóváhagyja. Ekkor elkezdődik a honlap készítés vagy grafikai munka készítése.
2.2.2 A layout tervek célja, hogy bemutassa a kommunikációs megoldásokat, a stílust, a design lényegi elemeit. A layout tervet Szolgáltató úgy készíti el, hogy Megrendelő számára egyértelmű és egyszerű legyen a választás. A felkínált alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka. A tervek kizárólag a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Szolgáltató az általa készített terven 2 alkalommal a Megrendelő igényei szerint ingyenesen változtat. Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, Szolgáltató további tervezési díj ellenében (mely a koncepcióterv díjának 25%-a), további terveket készít. Ennek feltétele a briefing és az elképzelések pontosítása. Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során lényegesen megváltoznak a Megrendelő kérésére, Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.
2.3 A munka folyamata
2.3.1 A Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog hatályos előírásait és a jó erkölcs szabályait, mások személyiségi jogait, szerzői, iparjogvédelmi vagy egyéb jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán fennálló jogát, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezése, sem készítése során nem fogadja el. A Megrendelő jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztető utasítása esetén Szolgáltató elállhat a Szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült kárának megtérítését. A Szolgáltatót ezen a téren előzetes tájékozódási kötelezettség nem terheli.
2.3.2 A Megrendelő kiválasztja a neki legjobban tetsző vázlattervet, amelyet a választott koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása (grafikai kidolgozás, tördelés, stb.) követ.
2.3.3 A Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján a honlapot vagy a grafikai tervet elkészíti. Ha a Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől már a munka készítési szakaszában eltér, akkor a Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. Az eltérés nem irányulhat a jóváhagyott terv lényegi módosítására, csak ha ebben, vállalási határidejében és díjazásában a felek előzetesen megállapodtak.
2.3.4 A korrektúrafordulók során a kidolgozott terv végső finomításra kerül, korrektúrája történik meg. Itt nyílik lehetősége a Megrendelőnek arra, hogy apróbb, a kiválasztott koncepciót nem sértő változtatásokat kérjen. Amennyiben a változtatások a koncepciót is érintik, abban az esetben a 2.3.3 pontban foglaltak érvényesek.
2.3.5 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítése során őt is fokozott együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő különösen köteles a teljesítéshez kellő szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, a Szolgáltató által feltett kérdéseket haladéktalanul megválaszolni, a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, információkat haladéktalanul megadni és döntéshelyzet esetén haladéktalanul és egyértelműen, a Szolgáltató által megadott határidőben dönteni.
2.3.6 A Megrendelő elfogadja, hogy az őt terhelő 2.3.5 pont szerinti kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítése – a Szolgáltató egyéb jogainak fenntartása mellett – a kapcsolódó szerződéses határidőknek legalább a Megrendelő késedelmével azonos mértékű, egyébként szakmailag indokolt módosulását eredményezi, ezért a Megrendelő késedelme a Szolgáltató késedelmét kizárja.
2.4 Szerződési biztosítékok
2.4.1 A Szerződés teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató előleg fizetését kötheti ki. Szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a díjba beleszámít. Az előleg összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a díj 50%-a. Ha a Szolgáltató a teljesítést megtagadja, a jelen ÁSZF 4.4 pontjában nem rögzített okokból mondja fel a megrendelés teljesítését vagy áll el attól, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár.
A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén, amennyiben a Szolgáltató a tervek készítését még nem kezdte el, a díjazás 10 %-ának megfelelő átalány kártérítésre jogosult az ÁSZF 4.3.1 pontja szerint. Az előlegre vonatkozó kikötéseket a Szolgáltató árajánlatában (megrendelésben) előzetesen jelzi. Az előlegszámla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg a Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a Szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki a Megrendelő az előlegszámlát.
2.5 A honlap, grafikai termék átadás-átvétele
2.5.1 Honlap esetén a munkák elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, a próbaverziót az interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére. A grafikai termék elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, és a végtermék egy mintapéldányát a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elküldéssel átadja. A teljesítés helye, amennyiben az nem elektronikus úton történik meg e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül és a megrendelőlapból vagy a megrendelt Szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, a Szolgáltató telephelye.
2.5.2 A Megrendelőnek kötelessége az elkészített honlapot vagy grafika terméket átvenni és a megállapodás szerinti díjat kifizetni.
2.5.3 A Megrendelő által megrendelt munkákra tett árajánlat nem tartalmazza a forrásfájlok átadását. Ha a Megrendelő kéri a forrásfájlok átadását is, ezekért, külön írásbeli megállapodás hiányában, az adott munkára vonatkozó díjjal megegyező összegű díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak.
2.5.4 A Szolgáltató – amennyiben erről a Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. A Szolgáltatót megilleti a honlap többszörözésének a joga és a Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló honlapot korlátozás nélkül készíthet. A Megrendelő kizárhatja azt, hogy a Szolgáltatónak az általa készített honlapot vagy grafikai tervet referenciaként felhasználja, és annak egyedi, megkülönböztető vonásaihoz hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen. A Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten a Szolgáltató tudomására kell hoznia.
2.5.5 Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. Megrendelőnek pusztán a teljesítés során létrehozott művekhez történő hozzáférés jogán még önmagában semmilyen felhasználási joga nem keletkezik.
A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában.
Bármilyen, írásban előre meg nem határozott felhasználás, módosítás esetén, vagy ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát.
Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználási jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján a Szolgáltató eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.
A Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg. Tekintettel a felhasználási jog jelen pontban meghatározott tartalmára, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy szerzői jogsértést követ el, amennyiben a Szerződésből őt terhelő összes fizetési kötelezettség teljesítését megelőzően kezdi meg a Szolgáltató által a teljesítés során létrehozott művek felhasználását.
2.6 A fizetés módja, a teljesítés átvétele, ellenőrzése
2.6.1 A munkák elkészítését és a mintapéldány (tesztverzió) átadását követően a Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról írásban nyilatkozni, melyben kifejezetten és egyértelműen nyilatkoznia kell a jóváhagyásról vagy konkrétan meg kell neveznie a kifogásait. Ennek során a 2.3.5-2.3.6 pontok rendelkezései megfelelően irányadók.
Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a mintapéldányból (tesztverzióból) megállapítható. Ha a megadott határidőben a Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni.
A Szolgáltató és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén a jóváhagyott mintapéldányt (tesztverziót) kell a Szerződés tárgyaként elfogadni. A Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített munkákat (honlapot) a hozzá tartozó elérésekkel, kódokkal, instrukciókkal stb. illetve a grafikai végterméket átadja, illetve kiszállítja.
Az átadást követően a Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.
2.6.2 Jóváhagyás esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet Megrendelő készpénzben vagy átutalással egyenlíthet ki. Az átutalásos fizetés – eltérő megállapodás híján – 8 napos fizetési határidővel történik.
2.6.3 A Szolgáltató által készített termékek a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént. A szellemi termékekre a 2.5.5 pont rendelkezései irányadók.
2.6.4 Az elkészített munka mennyiségi ellenőrzését Megrendelő az átadáskor végzi el és esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltató felé. Amennyiben az átadott munka volumene vagy jellege nem teszi lehetővé az azonnali átadás-átvételt, úgy azt a Megrendelő köteles haladéktalanul elvégezni, a késedelemmel kapcsolatos károkért kizárólag a Megrendelő a felelős.
2.6.5 Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát a Szolgáltató 2 évig archiválja.
2.6.6 A díjazás magában foglalja a megrendelés szerinti termék vételárát, a munkához kapcsolódó és a megrendelés szerinti felhasználási jogok ellenértékét és a megrendelés teljesítése során nyújtott egyéb szolgáltatások díját és költségét.
2.6.7 Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató egymástól függetlenül:
– a Ptk.-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamatot számíthat fel,
– az irányadó fizetési határidőt több mint 8 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a teljesítésig felfüggesztheti a megrendelés vagy a Megrendelő egyéb megrendeléseinek teljesítését,
– az irányadó fizetési határidőt több mint 30 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és nem köteles a már leadott megrendelések teljesítésére,
– jogosult a tárhelyre feltöltött és átadott weboldal tartalmat eltávolítani, az ezzel kapcsolatos tárhelyszolgáltatást felfüggeszteni.
2.6.8 A Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodását eredményezi a 2.3.5-2.3.6 pontok rendelkezései szerint.
2.7 A weboldalsablonnal készülő honlapokra vonatkozó különös rendelkezések
A 2.2 és 2.3 pontban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a weboldalsablonnal készült honlapok készítése során, ezek helyett az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni.
2.7.1. A Szolgáltató a Megrendelő által ismertetett főbb elvárások, egyediségek és jellegzetességek alapján megküldi a Megrendelőnek az általa javasolt websablonokat, melyek közül a Megrendelő kiválasztja a neki megfelelőt, amelyet a Szolgáltató megvásárol. A felkínált websablon alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka felépítése, stílusa, látványelemei.
2.7.2. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és általa megvásárolt websablonban alakítja ki a megállapodás szerinti tartalmat és látványt.
2.7.3. Amennyiben a Megrendelőnek olyan igényei merülnek fel, melyet a websablon önmagában nem tartalmaz, azok vonatkozásában a Szolgáltató árajánlatot készít, melyet a Megrendelőnek külön el kell fogadnia.
2.7.4. A Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog hatályos előírásait és a jó erkölcs szabályait, mások személyiségi jogait, szerzői, iparjogvédelmi vagy egyéb jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán fennálló jogát, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezése, sem készítése során nem fogadja el. Megrendelő jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztető utasítása esetén Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült kárának megtérítését. A Szolgáltatót ezen a téren előzetes tájékozódási kötelezettség nem terheli.
2.7.5 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítése során őt is fokozott együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő különösen köteles a teljesítéshez kellő szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, a Szolgáltató által feltett kérdéseket haladéktalanul megválaszolni, a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, tényeket haladéktalanul megadni és döntéshelyzet esetén haladéktalanul és egyértelműen dönteni.
2.7.6. Megrendelő elfogadja, hogy az őt terhelő 2.7.5 pont szerinti kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítése – a Szolgáltató egyéb jogainak fenntartása mellett – a kapcsolódó szerződéses határidőknek legalább a Megrendelő késedelmével azonos mértékű, egyébként szakmailag indokolt módosulását eredményezi, ezért a Megrendelő saját késedelme a Szolgáltató késedelmét kizárja.
2.7.7 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a websablon tulajdonjoga nem a Szolgáltatóé, azt adott díj mellett egy Megrendelőnél használhatja fel. A weboldal továbbértékesítése vagy a weboldal elérésének fizetőssé tétele tilos. Az átadott weboldalnál a Megrendelő általi kezelésből adódó, nem egyeztetett szerzői jogi szabálysértések esetén a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
3.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a bevezető 2. bekezdésében megjelölt 15 napos határidő betartásával.
3.2. Ha a felek a közöttük korábban létrejött Szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egy újabb megrendelőlapot és a Szolgáltató részére elküldi vagy átadja. A Szerződés módosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén – a Szolgáltató visszaigazolást küld. A Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.
3.3 A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött Szerződés módosítására vonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
4.1 A felek között létrejött Szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.
4.2 A felek között létrejött Szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:
4.2.1 a felek közös megegyezésével,
4.2.2 a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
4.2.3 a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.
4.3 Ha a Megrendelő az elállási vagy felmondási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült kárát megtéríteni az alábbiak szerint:
4.3.1 Ha a Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási vagy felmondási jogát a munkakezdési szakaszában (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie kárátalányként.
4.3.2 Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha a Szolgáltató már belekezdett a tervekbe) gyakorolja felmondási jogát, akkor a teljes díjazás 50%-át kell kifizetnie kárátalányként.
4.3.3 Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő álláspontja szerint az nem kielégítő – mivel a munka túlnyomó részét a Szolgáltató már elvégezte – a Megrendelőnek a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie a Szolgáltató részére, ezután a honlap vagy grafika termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a Szerződés a jövőre nézve szűnik meg.
4.3.4 Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően nem veszi át a honlapot vagy grafikai tervet/terméket, akkor a munka/termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie kárátalányként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.
4.4 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni, ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:
4.4.1 Az elkészítendő honlapon vagy grafikai terven/terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparjogvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
4.4.2 Ha a Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását,
4.4.3 Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el.
4.4.4 Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő a vállalkozási díj 100%-ának megfelelő kárátalányt köteles megfizetni. Rendkívüli felmondás esetén a megrendeléseket a Szolgáltató nem köteles teljesíteni. Az ilyen megrendelések teljesítésétől a Szolgáltató írásban jogkövetkezmények nélkül elállhat.
4.5 A felek között létrejött Szerződés bármely okból történő megszűnése, elállás vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

A WEBHOSTING ÉS A TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
Az 1.3.8. pont szerinti webhosting és tárhely szolgáltatások esetén az ÁSZF rendelkezései az e pontban foglalt speciális eltérésekkel és kiegészítésekkel irányadók.
5.1 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott Szolgáltatások biztosítására éves 99,6%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
5.1.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt Szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Megrendelő felé, mivel ezen Szolgáltatások megkezdése a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
5.1.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet a Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
5.1.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt e-mail formájában. Előre kifizetett Szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
5.1.5 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:
– Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő vagy vallási, politikai, faji ellentétet szító anyagok elhelyezése, továbbá olyan anyagok elhelyezése, amik törvénybe ütköző cselekedetre buzdítanak, vagy mások személyhez fűződő jogát sértik;
– Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
– Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
– Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
5.1.6 A Szolgáltató jogosult továbbá a Szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő díjhátralékkal rendelkezik, illetve/vagy a Szolgáltató által készített és átadott weboldallal, egyéb webes tartalommal kapcsolatban a Szolgáltatónak fennálló követelése van a Megrendelővel szemben.
5.1.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért. A biztosított rendelkezésre-állás 1/10 (azaz egy tized) részének nem biztosítása esetén a Szolgáltató kizárólag úgy vonható felelősségre, hogy a nem szolgáltatott időtartam tízszeresét a Megrendelőnek a kifizetett időtartam után díjmentesen nyújtja (kivéve vis major esetét).
5.1.8 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
5.1.9 . A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, és ezt a honlapján közzétenni.
5.2 A Megrendelő jogai és kötelezettségei
5.2.1 A Megrendelő jogosult az általa megrendelt Szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
5.2.2 A Megrendelő köteles a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
5.2.3 A Megrendelő köteles a megrendelt Szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.
5.2.4 A Megrendelő elfogadja, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében.
5.2.5 A Megrendelő köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.
5.2.6 A Megrendelő köteles az igénybe vett Szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Megrendelő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
5.2.7 A Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

A TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
Az 1.3.8. pont szerinti tárhely szolgáltatások esetén az ÁSZF rendelkezései az e pontban foglalt speciális eltérésekkel és kiegészítésekkel irányadók.
6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott Szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Megrendelő számára.
6.2 Amennyiben valamelyik fél a határozott időtartamra szóló Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
6.3 Amennyiben a Megrendelő a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
6.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
6.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
6.6 Szolgáltató a tárhely ügyintézési kérelem megérkezésétől 8 munkanapon belül számlát jogosult kiállítani, melyet Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni.
6.7 A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult napi 100,- Ft – azaz száz forint- késedelmi kamat felszámítására, az ide tartozó törvényi rendelkezések szerint, illetve 20 munkanapnál hosszabb idejű fizetési késés esetén a tartozást harmadik fél számára átadhatja.
6.8 Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.
6.9 Szolgáltató Megrendelő adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető.

A DOMAIN REGISZTRÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
1 A Szolgáltató a domain regisztrációt és minden domain tevékenységgel kapcsolatos Szolgáltatását viszonteladóként nyújtja, tevékenységét magyarországi és külföldi domain regisztrátorokon keresztül végzi.

7.2 A Szolgáltató a domain Szolgáltatást kizárólag a regisztrációs díj beérkezését követően indítja el, nem a megrendelés feladásakor.

7.3 A domain regisztrációs díj megérkezését követően a regisztrációs folyamatnak átfutási ideje van, amely függ a megrendelt domain névtől. A Szolgáltató hatáskörén kívül álló okok miatt a domain Szolgáltatás elindítása elhúzódhat, és egyes esetekben meg is hiúsulhat, ezért a Szolgáltató nem felelős semmilyen módon. Abban az esetben, ha a Szolgáltató jelezte, hogy a domain Szolgáltatást nem tudja elindítani, a Megrendelő kizárólag a domain Szolgáltatás már megfizetett díját igényelheti vissza.

7.4 Egyes esetekben a Szolgáltatás nyújtását egy elbírálási folyamat előzi meg (például prioritásos .hu domain név regisztráció). Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja mind a Szolgáltató, mind pedig a Szolgáltató hatáskörén kívül működő szervezetek döntését (például Internet Szolgáltatók Tanácsa), a döntés miatt a Szolgáltatóhoz kártérítési igénnyel nem fordulhat. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel vagy kártérítéssel nem tartozik a domain Szolgáltatás nyújtásának késedelméből vagy teljes elmaradásából eredő olyan károkért, mely nem az ő érdekkörében merült fel.

8.A RENDEZVÉNYSZERVEZÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
Az 1.3.10. pont szerinti rendezvényszervezés esetén az ÁSZF rendelkezései az e pontban foglalt speciális eltérésekkel és kiegészítésekkel irányadók.
8.1. A rendezvényszervezés tárgyában létrejött szerződés megbízási szerződés, nem eredménykötelem. A Megrendelő az általa lényegesnek tartott elvárásokat, specifikációt köteles a szerződéskötés vagy megrendelés során egyértelműen közölni a Szolgáltatóval és a Felek ezt ily módon vállalkozási szerződés jellegű kikötésként rögzítik a köztük létrejövő Szerződésben.
8.2. A szerződés teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató a szerződésben előleg fizetését kötheti ki. Szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a munkadíjba beleszámít. Az előleg összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a szerződés mellékletét képező (vagy keretszerződés esetén a külön elkészített és visszaigazolt) költségvetés-tervben szereplő munkadíj 50%-a. Ha a Szolgáltató a teljesítést megtagadja, a jelen ÁSZF 4.4 pontjában nem rögzített okokból mondja fel a megrendelés teljesítését, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár.
8.3 Lemondási feltételek: a Megbízó köteles megfizetni a Megbízottnak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségei és munkaráfordítása kompenzációjaként a következők szerint kiszámított összeget: a teljesítési határidőt megelőző 60-45 nap közötti lemondás esetén a díj 50%-a, 45-30 napon belüli lemondás esetén a díj 75%-a, 30 napon belüli meghiúsulás esetén a díj 100%-a.

ADATVÉDELEM
9.1 A szerződő felek magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező jogszabályokat és ajánlásokat, így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.
9.2 A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő adatait.
9.3 A Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Szerződés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illető személyes adatokat a Szerződés teljesítése, illetve a Megrendelő és/vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, feldolgozza. Ezen érdek megszűnését követően a Szolgáltató a személyes adatokat haladéktalanul törli. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási tevékenység során a Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.
9.4 A Megrendelő a szerződéskötéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szerződésre, illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.
9.5 A Szolgáltató és a Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságával, illetve a közpénzek átláthatóságával kapcsolatosan irányadó jogszabályi rendelkezések miatt – amennyiben e jogszabályok a Megrendelőre, illetve a felekre alkalmazandók – a szerződés, illetve annak bizonyos részei mindenki számára hozzáférhetők lehetnek.

VIS MAJOR
10.1 Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért, illetve a szerződésszegésért azon esetekben, amikor a felek ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt a fél elkerülje vagy a kárt elhárítsa (Vis maior Esemény). Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, súlyos üzemzavarok, radikális piaci változások és bizonyos állami intézkedések.
10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
10.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.
10.4 A már teljesített Szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major Események sem jelentenek mentességet.
10.5 A Szolgáltató részéről Vis Maior Eseménynek minősül minden olyan meghibásodás, melyek felett rendelkezése nincsen. Ilyenek a Szolgáltató által harmadik féltől igénybe vett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.1 Szerződő felek a Szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.
11.2 Szerződő feleket a Szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli minden, a Szerződést és együttműködésüket érintő lényeges tény vagy körülmény tekintetében. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.
11.3 Szerződő felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség a szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.
Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy a köztük létrejött szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják át, létéről és tartalmáról nem adnak harmadik személy részére felvilágosítást.
11.4 Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen Szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.
11.5 A Szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató megfelelő szakmai tudással rendelkező alvállalkozót, vagy más helyettest vehet igénybe, akiért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el.
11.6 A postai úton eljuttatott írásbeli közléseket a felek a Szerződésben feltüntetett címre kötelesek megküldeni ajánlott vagy tértivevényes küldeményként.
11.7 A felek az adataikban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat kötelesek 15 napon belül írásban közölni a másik féllel.
11.8 A felek jogvitáikat lehetőség szerint békés úton rendezik. Az esetleges jogviták esetére a szerződő felek – a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
11.9 Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadók.
11.10 A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak.
11.11 A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF tartalmát székhelyén, valamint http://www.unique.hu/ Internet címen található nyitóoldalon közzéteszi, továbbá az abban foglaltakról telefonon tájékoztatást ad. A Megrendelők az ÁSZF-et a Szolgáltató székhelyén és az interneten megtekinthetik, arról másolatot kérhetnek, illetve az internetről letölthetik azt.

Budapest, 2015. február 23.

Minden jog fenntartva ©Unique Communications Kft.